Avís legal

El titular del lloc web allotjat a la URL www.classes.easycatalan.org (el “web“) és l’Associació Catalannets, les dades d’identificació de la qual són les següents:

C/ Granollers, 14, 08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
G16972614
Dades registrals: inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre 69971

Accés al web

Aquest avís legal regula l’accés al web i l’ús que en puguin fer els usuaris.

L’accés i la utilització del web comporten l’acceptació d’aquest avís legal, així com de la resta de polítiques que, si escau, es puguin preveure en el web.

Per tant, demanem a l’usuari que llegeixi atentament aquest avís legal quan es proposi utilitzar el web, ja que s’hi poden fer modificacions en qualsevol moment. Si no accepta aquest avís legal, li demanem que s’abstingui d’utilitzar el web.

Utilització i funcionament del web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del web, així com de la informació que s’hi inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a aquest avís legal i, si escau, a la resta de termes i condicions inclosos en el web.

Igualment, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web, o que impedeixi, de qualsevol manera, que pugui ser utilitzat i funcioni amb normalitat.

S’informa l’usuari que, en el supòsit que incompleixi aquest avís legal o, si s’escau, la resta de polítiques del web, l’Associació Catalannets es reserva el dret de limitar, suspendre i finalitzar el seu accés al web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària.

L’Associació Catalannets fa els seus millors esforços per mantenir el web en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los i mantenint-ne els continguts degudament actualitzats. No obstant això, l’Associació Catalannets no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés al web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que contingui recauen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

L’Associació Catalannets no es responsabilitza de cap dany o perjudici que es pugui derivar, directament o indirecta, de l’accés o ús de la informació continguda en el web, incloent-hi els danys o perjudicis produïts en els sistemes informàtics o provocats per la introducció de virus o atacs informàtics. Tampoc es fa responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del web ni de les caigudes, interrupcions, absències o defectes en les comunicacions i/o Internet.

Addicionalment, l’Associació Catalannets no es fa responsable de cap dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés o ús del web.

L’usuari ha de respondre dels danys i perjudicis que l’Associació Catalannets pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut d’aquest avís legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques.

Política en matèria d’enllaços (links)

  1. a) Enllaços al web

Qui tingui intenció d’incloure en un lloc web (“web enllaçant“) un enllaç que dirigeixi al web de l’Associació Catalannets, haurà de sol·licitar-ho a l’Associació Catalannets i complir la legislació vigent; en cap cas, podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’Associació Catalannets.

L’enllaç no implica que l’Associació Catalannets avali, promocioni, garanteixi, supervisi o recomani el contingut o els serveis del web enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, l’Associació Catalannets procedirà, de manera immediata, a la revocació del consentiment atorgat al web enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç.

  1. b) Enllaços a altres webs

En el web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“webs enllaçats”).

En cap cas, l’existència de webs enllaçats comporta la recomanació, promoció, identificació o conformitat de l’Associació Catalannets amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats per mitjà dels webs enllaçats. En conseqüència, l’Associació Catalannets no es fa responsable del contingut ni dels termes i condicions dels webs enllaçats; l’usuari és l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que hi accedeixi i els utilitzi.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) (els “continguts”), així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de l’Associació Catalannets o dels seus llicenciants. Els signes distintius inclosos en el web (marques i noms comercials) són titularitat de l’Associació Catalannets o dels seus llicenciants.

L’ús del web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el web i els continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del web, els seus continguts o els signes distintius de l’Associació Catalannets.

La utilització no autoritzada dels continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l’Associació Catalannets, poden donar lloc a l’exercici de les accions que corresponguin legalment i a les responsabilitats que, si s’escau, se’n derivin.

Protecció de dades

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris del web es regulen a la política de privacitat del web.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules d’aquest avís legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només aquesta disposició o la part d’aquesta disposició que resulti nul·la o ineficaç. A aquest efecte, l’avís legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar l’avís legal de manera integral.

Jurisdicció

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de l’avís legal, els jutjats i tribunals que, si s’escau, coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.

0
    0
    Cistella
    La cistella està buidaTornar a la pàgina
    Desplaça cap amunt