Condicions generals d'ús i contractació

INFORMACIÓ LEGAL
Les dades identificatives del titular de la pàgina web són:

Associació Catalannets, amb domicili a Sant Vicenç dels Horts (08620), carrer Granollers, 14, i titular del CIF G16972614.

Correu electrònic: [email protected]

L’accés a la pàgina web és gratuït, amb excepció dels serveis que s’assenyalin expressament, als quals es pot accedir d’acord amb les respectives condicions particulars, en les quals es recullen els preus dels productes o serveis, indicant si s’inclouen o no els impostos aplicables i, si escau, les despeses d’enviament.

Aquesta informació legal es complementa amb la política de privacitat, amb l’avís legal, la política de galetes i, si escau, amb les condicions particulars de cada producte o servei recollides expressament.

L’Associació Catalannets no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte o il·lícit de la informació facilitada a través de la seva pàgina o pàgines web. Així mateix, i d’acord amb els límits legals, no assumeix cap responsabilitat per la falta d’exactitud, integritat o actualització de les dades o informacions que es publiquen a la pàgina o pàgines web de les quals és titular. L’Associació Catalannets tampoc es fa responsable del contingut d’altres pàgines d’Internet a les quals puguin dirigir-se els enllaços col·locats a la pàgina web de l’Associació Catalannets.

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL
L’accés a aquest portal és responsabilitat de cada usuari, que s’obliga a utilitzar-lo de manera diligent, i comporta el coneixement i acceptació sense reserves de cap mena de les condicions generals d’ús i contractació contingudes en el portal, així com de la llei, els bons costums i la bona fe. Així mateix, l’usuari s’absté d’utilitzar el portal de manera que n’impedeixi un funcionament normal o que causi danys o perjudicis, directament o indirectament, als drets legítims de l’Associació Catalannets o de qualsevol tercer. L’usuari declara que és major d’edat i que disposa de prou capacitat jurídica per vincular-se per aquestes condicions generals.

La pàgina web té un caràcter merament informatiu, i per tant tot allò que hi aparegui publicat s’ha d’entendre a títol orientatiu, i cap cas com a oferta comercial.

L’Associació Catalannets pot, en tot moment i sense previ avís, modificar la presentació i configuració de la pàgina web i dels continguts i serveis que s’hi incorporen, així com aquestes condicions generals d’ús i contractació i/o les condicions particulars que, si escau, s’hi incloguin, procurant informar l’usuari d’aquest canvi, sempre que les circumstàncies li ho permetin, mitjançant una publicació a la pàgina web.

L’accés i l’ús de certs continguts i serveis es pot trobar sotmès a determinades condicions pròpies, avisos legals, directrius i reglaments d’ús que, prèviament posats en coneixement de l’usuari, i segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les condicions generals recollides aquí. L’accés i l’ús d’aquests continguts i serveis implicarà la plena adhesió a les condicions particulars que els regulen, i per tant les condicions particulars quedaran automàticament incorporades en aquestes condicions generals. En cas de contradicció entre les condicions generals i les particulars, prevaldran les condicions particulars respecte als termes incompatibles i només respecte als continguts i serveis sotmesos a aquesta regulació específica.

OBLIGACIONS DE L’USUARI
A títol merament enunciatiu, l’usuari s’obliga al següent:

 1. En cas que es registri, a proporcionar veraçment les dades facilitades i a mantenir-les actualitzades;
 2. Fer un ús exclusiu del portal i de tots els seus continguts per a finalitats lícites i no prohibides, que no infringeixin la legalitat vigent ni siguin lesives per a l’Associació Catalannets ni per a qualsevol tercer;
 3. No transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges i, en general, qualsevol material que pugui ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència o a la discriminació o atempti de qualsevol manera contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat, la imatge de tercers, i en general, la normativa vigent;
 4. No difondre, emmagatzemar o introduir mitjançant el portal cap programa d’ordinador, virus, dades, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu que sigui susceptible de causar danys al portal o a qualsevol sistema, equip de l’Associació Catalannets, de qualsevol proveïdor de l’Associació Catalannets o de qualsevol tercer;
 5. Custodiar adequadament el nom d’usuari i la contrasenya, comprometent-se a no cedir-ne l’ús ni a permetre-hi l’accés de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es poguessin derivar d’un ús indegut. L’usuari es compromet a comunicar a l’Associació Catalannets qualsevol risc d’accés al nom d’usuari i/o a la contrasenya per part de tercers;
 6. No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del portal, com tampoc utilitzar el contingut del portal per remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol finalitat comercial o emmagatzemar dades personals de tercers;
 7. No utilitzar identitats falses ni suplantar la identitat d’altres en l’ús del portal;
 8. No destruir, manipular inutilitzar o danyar dades, informacions, programes o documents electrònics de l’Associació Catalannets, dels seus proveïdors o de tercers;
 9. No es pot hipervinclar el portal classes.easycatalan.org amb cap altra pàgina web sense una autorització prèvia;
 10. Una vegada l’usuari s’hagi registrat al portal classes.easycatalan.org, se li proporcionaran els codis identificatius i les claus necessàries per poder utilitzar el portal. Els codis identificatius i les claus d’accés proporcionats per l’Associació Catalannets tenen caràcter personal i intransferible, i per tant és obligació de l’usuari registrat comunicar a l’Associació Catalannets els canvis que es puguin produir eventualment en les seves dades personals. És responsabilitat de l’usuari registrat la custòdia dels codis i claus, i per tant l’usuari és l’únic responsable de l’elecció, la pèrdua, la sostracció o l’ús no autoritzat de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que això pugui comportar. L’usuari es pot donar de baixa del portal comunicant-ho a [email protected], sense que aquesta baixa tingui caràcter retroactiu.

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
L’usuari s’obliga a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual de l’Associació Catalannets i de qualsevol altre tercer. Tots els continguts que es mostren en el portal estan subjectes a drets de propietat industrial i/o intel·lectual de l’Associació Catalannets o de tercers titulars d’aquests continguts que n’han autoritzat degudament la inclusió en el portal, sense que es puguin entendre com a cedits a l’usuari.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
L’Associació Catalannets no es responsabilitza de possibles errors en el contingut del portal. Els serveis oferts i no sotmesos a contractació prèvia són oferts a l’usuari sense cap contrapartida i només comporten per a l’usuari l’obligació de complir les normes d’ús establertes, i per tant l’Associació Catalannets podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcialment o totalment els serveis no sotmesos a contractació en qualsevol moment, sense necessitat de cap avís previ. Així mateix, l’Associació Catalannets no garanteix la disponibilitat i continuïtat del portal quant al seu funcionament i s’exclou de qualsevol responsabilitat en cas de danys i perjudicis patits per l’usuari que es puguin derivar de la manca de disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal i dels seus serveis.

Aquestes condicions generals són aplicables tant a l’activitat promocional i de subministrament d’informació que s’efectua a través del portal com a la prestació dels serveis oferts en el portal, i per tant regeixen en tot moment, tant per la simple navegació pel portal com per l’adquisició de béns i/o la prestació de serveis en el marc del portal, si bé aquestes últimes activitats es sotmeten addicionalment tant a aquestes condicions generals d’ús i contractació i com a les condicions particulars.

És responsabilitat de cada usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar els riscos a través de les xarxes obertes. L’Associació Catalannets no es fa responsable dels possibles perjudicis derivats, entre d’altres, de:

 1. inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema o en els aparells o equips dels usuaris, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema;
 2. retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’internet o en altres sistemes electrònics;
 3. terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes;
 4. la impossibilitat de donar el servei o permetre-hi l’accés per causes no imputables a l’Associació Catalannets, degudes a l’usuari, a tercers o a supòsits de força major;
 5. la privacitat i seguretat en la utilització de la pàgina web per part de l’usuari i/o l’accés no consentit de tercers no autoritzats.

LEGISLACIÓ I FUR
La prestació del servei es regeix per la legislació espanyola i els jutjats i tribunals competents són els de Barcelona, als quals l’usuari se sotmet expressament.

0
  0
  Cistella
  La cistella està buidaTornar a la pàgina
  Desplaça cap amunt